Spoločenstvo Rodín 

Raz v mesiaci sa v katolíckom klube stretávajú kresťanské rodiny. 

Jeden z manželských párov si pripraví prednášku na vopred zvolenú tému.

Spolu s ostatnými sa potom modlia, rozmýšľajú a diskutujú nad témou. 

Deti majú vyhradenú miestnosť na hru a rodičia zas priestor na rozhovory.

Bližšie informácie Vám môže podať Anton Palaščák ( antocak@gmail.com ).