Prvé sväté prijímanie


Prvoprijímajúci by mali byť každú nedeľu na sv. omši a navštevovať náboženskú výchovu v škole, do ktorej chodia. Vrelo odporúčame aj účasť na piatkových sv. omšiach, kde sa deti zapájajú do spievania pesničkami a tančekom. Rovnako aj účasť na tvorivých stretkách - bližšie info v časti Deti.

Všetky dôležité informácie o stretnutiach prvoprijímajúcich sú vždy vyhlásené pri nedeľných oznamoch po sv. omši. 

Na sväté prijímanie a svätú spoveď môžu pristúpiť len pokrstené deti.Základnú prípravu absolvujú deti v škole počas vyučovania náboženskej výchovy. Bezprostrednú prípravu tvoria stretnutia v kostole. 

Tí, ktorí nie sú z našej farnosti potrebujú priniesť povolenie od správcu farnosti, v ktorej žijú. 

Deti, ktoré neboli pokrstené v našej farnosti, musia predložiť potvrdenie o krste z farnosti, kde boli pokrstené - potvrdenie odovzdať v sakristii kostola, alebo doniesť na nácvik.

Vedomosti, ktoré by mali deti ovládať:

- základné modlitby (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, Verím v Boha, Modlitbu ľútosti...)

- učivo náboženskej výchovy (NAV) 3. ročníka základnej školy 

- vedieť vymenovať Desatoro Božích prikázaní, Pätoro cirkevných prikázaní, Sedem sviatostí, 6 hlavných právd

- bližšie sa rozoberajú aj na hodinách NAV

- vedieť postup pri sv. spovedi 

- ako sa na ňu pripraviť, ako sa spovedať, vykonať zadosťučinenie...

- poznať priebeh sv. omše...